DAX Day Trader 收益达到了每月50%

官方账户达到了每月盈利50%,几个月时间收益达到300%。

EA官方网站:https://www.leapfx.com/dax-day-trader/

官方信号:https://www.myfxbook.com/members/leapfx/dax-day-trader/9783724

官方视频:https://www.bilibili.com/video/BV1F3411D79z/

此内容查看价格200立即购买    升级包年VIP后免费

 

张贴在EA